TIETOSUOJA

Tietosuojasi on meille yhtä tärkeää kuin kaikki muukin, mitä kanssasi teemme!

Tietosuojaselosteet

Luova toimisto Visual Friday Oy:n asiakasrekisterin
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Luova toimisto Visual Friday Oy
Konttisentie 8 B, 3. krs
40800 Jyväskylä
Y-tunnus: 2732744-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sisäisiin markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin ja tilastointiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät
Rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaiden seuraavia tunniste- ja perustietoja:

 • asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
 • Y-tunnus (tarvittaessa henkilötunnus)
 • asiakkaan yhteyshenkilön yksilöinti- ja yhteystiedot
 • käyttäjätunnusten haltijoiden yksilöinti- ja yhteystiedot
 • sopimuksen täyttämiseen tarvittavien palveluiden käyttäjätunnukset
 • asiakkaan tilaus- ja laskutustiedot
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

 

7. Tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkaan antamat tiedot asiakkaaksi ryhtymisen yhteydessä, tilauksen tekemisen yhteydessä sekä asiakas- ja sopimussuhteen kestäessä.

Tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän tekeminä päivityksinä. Lisäksi tietoja voidaan päivittää julkisista rekistereistä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovuttaminen ulkopuolisille
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia tai niin kauan kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

12. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.
Ainoastaan määrätyillä Luova toimisto Visual Friday Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää uutiskirjeen tilausrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 30.11.2020

Luova toimisto Visual Friday Oy:n viestinnän ja markkinoinnin
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Luova toimisto Visual Friday Oy
Konttisentie 8 B, 3. krs
40800 Jyväskylä
Y-tunnus: 2732744-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään Luova toimisto Visual Friday Oy:n palveluista ja toiminnasta viestimiseen ja markkinointiin seuraavasti:

 • Markkinointiviestien lähettämiseen
 • Mainonnan kohdentamiseen digitaalisissa kanavissa
 • Median ja sidosryhmien edustajien tavoittamiseen
 • Tapahtumakutsujen lähettämiseen
 • Tapahtumien järjestämiseen
 • Tiedotteiden lähettämiseen
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen
 • Yrityksen toimintaan liittyvien kyselyiden lähettämiseen
 • Palkintojen lähettämiseen yrityksen järjestämien kilpailujen voittaneille


5. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen ja osassa tilanteita lakisääteiseen velvoitteeseen tiedottaa yrityksen toiminnastaan.

6. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät
Kaikista rekisteröidyistä kerätään perustietoja, joita ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema organisaatiossa ja organisaation nimi. Näistä ainoastaan sähköpostiosoite on pakollinen tieto.

Markkinointiviestien lähettäminen
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
Tiedot siitä, onko viesti toimitettu perille ja onko se avattu.

Mainonnan kohdentaminen digitaalisissa kanavissa
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite

Median ja sidosryhmien edustajien tavoittaminen
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite ja organisaation nimi
Median edustajista tiedot siitä, mitä aihepiiriä journalisti seuraa ja millä alueella hän toimii.

Tapahtumakutsujen lähettäminen
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
Tiedot siitä, onko kutsuviesti toimitettu perille ja onko se avattu.

Tapahtuman järjestäminen
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
Tiedot osallistujan ruokavaliorajoituksista tai muista osallistumiseen vaikuttavista seikoista, jos ko. tietoja on annettu.
Osallistujan syntymävuosi, jos on kyse alaikäisille järjestetystä tapahtumasta.
Huoltajan nimi ja yhteystiedot, jos on kyse alaikäisille järjestetystä tapahtumasta.
Tapahtumasta annettu palaute, jos osallistuja vastaa palautekyselyyn.

Tiedotteiden lähettäminen
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat tiedotteet henkilö on tilannut.

Uutiskirjeiden lähettäminen
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat uutiskirjeet henkilö on tilannut.
Tiedot siitä, onko uutiskirje toimitettu perille, onko se avattu ja onko kirjeen tilaaminen peruttu.

Yrityksen toimintaan liittyvien kyselyiden ja tarjousten lähettäminen
Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
Tieto siitä, onko viesti avattu.

Palkintojen lähettäminen asiakaskyselyn arvonnassa voittaneille
Perustiedot: nimi ja postiosoite

7. Tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan täyttämistä tilauslomakkeista Luova toimisto Visual Friday Oy:n verkkosivuilla sekä asiakkaalta itseltään sähköpostilla, palautelomakkeiden kautta erillistä suostumusta vastaan tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta.
Median ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovuttaminen ulkopuolisille
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia tai niin kauan kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

12. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.
Ainoastaan määrätyillä Luova toimisto Visual Friday Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää uutiskirjeen tilausrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 30.11.2020

Luova toimisto Visual Friday Oy:n valokuvausstudion kameravalvonnan
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Luova toimisto Visual Friday Oy
Konttisentie 8 B, 3. krs
40800 Jyväskylä
Y-tunnus: 2732744-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kameravalvontajärjestelmän avulla valvotaan Luova toimisto Visual Fridayn valokuvausstudion tiloja.
Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät
Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto tilassa liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

7. Tietolähteet
Kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovuttaminen ulkopuolisille
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

9. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia, maksimiajan ollessa 6kk.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

12. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

13. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 30.11.2020

Luova toimisto Visual Friday Oy:n Valokuvauspalveluiden
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Luova toimisto Visual Friday Oy
Konttisentie 8 B, 3. krs
40800 Jyväskylä
Y-tunnus: 2732744-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
hello@visualfriday.fi

4. Rekisterin nimi
Luova toimisto Visual Friday Oy:n Valokuvauspalveluiden asiakasrekisteri ja kuva-arkisto.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään tallentamaan Luova toimisto Visual Friday Oy:n ja kuvattavan henkilön välillä tehdyssä kuvaussopimuksessa käytettyjä henkilötietoja, ennen sopimuksen luontia annettuja tietoja sekä kuvauksessa syntyneitä valokuvia ja videoita.
Tallennettuja tietoja käytetään yhteydenpitoon, valokuvien ja videoiden arkistointiin sekä uusien kuvaussopimuksien tarjoamiseen.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Käsittely on tarpeen, jotta rekisterinpitäjä voi arkistoida ja hallinnoida kuvaamiaan tuotoksia rekisteriin merkityistä henkilöistä sekä yhdistää kuvissa olevat henkilöt ja heidän henkilötietonsa.

7. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • kuvattavan henkilön nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite ja postiosoite,
 • sopimuksen voimassaolon aikana otetut valokuvat ja videot ja niihin liittyvät tiedot.
 • kuvauksen tilannut yritys ja yrityksen yhteyshenkilö
 • Kuvattavan henkilön ollessa alaikäinen, tämän huoltajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tieto suostumuksesta kuvaukseen.

8. Tietolähteet
Kuvattavan henkilön tai tämän huoltajan sopimusta varten antamat tiedot sekä syntyneet valokuvat ja videot.

9. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovuttaminen ulkopuolisille
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

10. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

13. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 30.11.2020

Luova toimisto Visual Friday Oy:n somearvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Luova toimisto Visual Friday Oy
Konttisentie 8 B, 3. krs
40800 Jyväskylä
Y-tunnus: 2732744-1

2. Osallistumisaika
Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan aina kommentoimalla arvontajulkaisua.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykkänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan tällöin julkaisussa. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 päivän kuluessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on toimitettu hänelle. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla Luova toimisto Visual Friday OY:n toimistolla, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

5. Arvontapalkinto
Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto on noudettava henkilökohtaisesti eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
Luova toimisto Visual Friday Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

7. Sääntöjen muuttaminen
Luova toimisto Visual Friday Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. Arvonnan julkisuus
Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti Luova toimisto Visual Friday Oy:n sosiaalisen median kanavissa.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet
Luova toimisto Visual Friday Oy:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla.

Sääntöjä on päivitetty viimeksi 30.11.2020

Tämä evästeinformaatio kertoo, mikä on eväste ja miten niitä käytetään sivustollamme.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Käytämme myös evästeen kaltaista teknologiaa ”paikallista tallennustilaa” (eng. Web Storage API) tai seurantakoodeja (kuten pikseleitä) vastaavanlaisten tunnisteiden tallentamiseen. Tässä informaatiossa evästeillä tarkoitetaan kaikkia evästettä vastaavia teknologioita.

Miksi käytämme evästeitä?

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä tuotenostoja käyttäjä on nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio. Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla. Käytämme evästeitä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjälle voidaan esimerkiksi yhteistyökumppaniemme verkostoissa näyttää mainoksia sellaisista palveluista ja tuotteista, joita hän on selannut sivullamme.Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Jos käyttäjä kirjautuu palveluumme, voidaan evästeillä kerätty tieto liittää tunnistettuun käyttäjään tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, mikäli käyttäjä on sallinut kohdentamisevästeiden käytön. Kolmannen osapuolen asettamat evästeet saattavat seurata käyttäjää yli tämän sivun ja seurata käyttäjän verkkokäyttäytymistä eri verkkosivuilla.

Millaisia evästeitä käytämme?

Käyttämämme evästeet on lajiteltu seuraavasti:


Lista sivustollamme olevista evästeistä


CookieKuvaus
Välttämättömät evästeet
CookieLawInfoConsentCookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-othersSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category ”Others”.
cookielawinfo-checkbox-analyticsSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Analytics” category .
cookielawinfo-checkbox-performanceSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category ”Performance”.
cookielawinfo-checkbox-preferencesThis cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to check if the user has given consent to use cookies under the ”Preferences” category.
cookielawinfo-checkbox-advertisementSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Advertisement” category .
elementorThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
cookielawinfo-checkbox-uncategorizedThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for cookies in the category ”Uncategorized”.
langThis cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category ”Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category ”Non Necessary”.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Analytiikkaevästeet
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.
prism_*Active Campaign sets this cookie to track and store interactions.
CONSENTYouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data.
vuidVimeo installs this cookie to collect tracking information by setting a unique ID to embed videos on the website.
ajs_anonymous_idThis cookie is set by Segment.io to check the number of ew and returning visitors to the website.
ajs_user_idThe cookie is set by Segment.io and is used to analyze how you use the website
_ga_XMV4F51BRKThis cookie is installed by Google Analytics.
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
_gidThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
Suorituskykyevästeet
_gat_UA-72182795-1This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
Toiminnalliset evästeet
__cf_bmThis cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.
lidcThis cookie is set by LinkedIn and used for routing.
bcookieThis cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page.
Mainonnan evästeet
yt.innertube::nextIdYouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt-remote-connected-devicesYouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos.
rl_page_init_referrerRudderstack sets this cookie, which is used to store performed actions on the website.
rl_page_init_referring_domainRudderstack sets this cookie, which is used to store performed actions on the website.
rl_group_idRudderStack sets this cookie to collect user activity on the web.
rl_user_idRudderStack set this cookie to store a unique user ID for the Marketing/Tracking purpose.
rl_group_traitRudderstack sets this cookie, which is used to store performed actions on the website.
rl_traitRudderstack sets this cookie, which is used to store performed actions on the website.
rl_anonymous_idRudderStack set this cookie to store statistical data of users’ behaviour on the website, which can be used for internal analytics by the website operator.
NIDGoogle sets the cookie for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to unwanted mute ads, and to measure the effectiveness of ads.
YSCYoutube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages.
VISITOR_INFO1_LIVEYouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface.
yt-remote-device-idYouTube sets this cookie to store the user’s video preferences using embedded YouTube videos.
yt.innertube::requestsYouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
IDEUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
frThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
_fbpThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
Muut evästeet
ar_debugDescription is currently not available.
is_euNo description available.
AWSALBTGCORSNo description available.
tf_respondent_ccDescription is currently not available.
AWSALBTGNo description available.
_lfa_test_cookie_storedDescription is currently not available.
cookieSupportCheckDescription is currently not available.
VISITOR_PRIVACY_METADATADescription is currently not available.
GetLocalTimeZoneNo description
uael_visitorNo description
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category ”Functional”.
AnalyticsSyncHistoryNo description
prism_224736753No description
li_gcNo description
attribution_user_idThis cookie is set by the provider Typeform. This cookie is used for Typeform usage statistics. It is used in context with the website’s pop-up questionnaires and messengering.
debugNo description available.
ajs_group_idThis cookie is set by Segment.io. The purpose of the cookie is currently not identified.
u
lissc
_pin_unauthNo description available.
UserMatchHistoryLinkedin – Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.
bscookieThis cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags.
_gcl_auProvided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_lfaThis cookie is set by the provider Leadfeeder. This cookie is used for identifying the IP address of devices visiting the website. The cookie collects information such as IP addresses, time spent on website and page requests for the visits.This collected information is used for retargeting of multiple users routing from the same IP address.
li_sugrLinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant.
test_cookieThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the users’ browser supports cookies.

Miten voin hallinnoida omia evästeasetuksiani?

Voit muokata omia evästeasetuksiasi milloin vain avaamalla evästekehotteen uudelleen tästä: